Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

anjakoala
9318 2b0b 500
anjakoala
0918 c213 500
Reposted fromsosna sosna viacrazypolish crazypolish
anjakoala
9799 698d 500
Reposted fromxanth xanth viacrazypolish crazypolish
anjakoala
5772 3940 500
Disappointed Baba :/
Reposted fromcrazypolish crazypolish viaredneck redneck
1298 5741

Working with Cat

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaredneck redneck
anjakoala
6141 d409 500
bliss
Reposted fromcats cats viaredneck redneck
anjakoala
anjakoala
8881 7625 500
Reposted fromt2k t2k viaredneck redneck
6164 c8b9

Bunny

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viaredneck redneck
anjakoala
8118 780a 500
Reposted from0 0 viaredneck redneck
anjakoala
0496 0833
Reposted fromgreensky greensky viaredneck redneck
anjakoala
Sekretem jest znaleźć osobę, która potrafi żyć bez ciebie, ale ktòra chce być zawsze z tobą. Osobę pełną i ukształtowaną, a nie taką, która czuje się połową i potrzebuje drugiej połowy : prawdziwa miłość rodzi się, gdy łączą się ze sobą dwie niezależne, wolne i w pełni ukształtowane jednostki. Ponieważ kocha tylko ten, kto jest dojrzały. Kto ma potrzeby, domaga się dopełnienia i kończy na używaniu partnera dla swoich korzyści, dla zaspokojenia własnego egoizmu.
Reposted fromsaphirka saphirka viaredneck redneck
4597 0e56 500

mywaywardboys:

Emma Watson: shutting it down

Reposted fromkosmik-quixotic kosmik-quixotic viaredneck redneck
anjakoala
Reposted fromteijakool teijakool viaredneck redneck
anjakoala
9324 af19 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaredneck redneck
anjakoala
6285 8030 500
Reposted fromtfu tfu viaredneck redneck

September 20 2017

anjakoala
Reposted fromFlau Flau viatichga tichga
anjakoala
5454 32e7
Reposted fromtichga tichga
anjakoala
5481 d9c1 500
Reposted fromlittletroublemaker littletroublemaker
anjakoala
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl